Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.

Tento projekt bol realizovaný podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Investícia do Vašej budúcnosti
Európsky fond regionálneho rozvoja

Informácia prijímateľa o nenávratnom finančnom príspevku

·         Miesto realizácie projektu: Vlárska 28, Trnava
·         Názor projektu:

„ Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o. 

·         Stručný opis projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o., nákupom inovatívneho a vyspelého stroja. Vytvorenie nových pracovných miest, zefektívnenie výroby a rozšírenie výrobných kapacít nákupom inovatívneho stroja.

·         Názov a sídlo prijímateľa: REVOL TT Consulting s.r.o., Vlárska 28, 917 01 Trnava
·         Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

08/2014 – 08/2015

·         Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
·         Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:


www.mhsr.sk, www.siea.sk, www.economy.gov.sk

·         Výška schváleného príspevku: 80 800 EUR
Novinky