Výzva na predkladanie ponúk - Didaktické prostriedky

 REVOL TT Consulting s.r.o., Boleráz 610, 919 08 Boleráz, IČO: 44 808 321

 Výzva na predkladanie ponúk
v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
s názvom
Didaktické prostriedky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: REVOL TT Consulting s.r.o.
Sídlo: Boleráz 610, 919 08 Boleráz
Zastúpený: Roman Vavro
IČO: 44 808 321

Kontaktná osoba pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní:

Roman Vavro
E-mail: riaditel@revoltt.sk
Tel. č.: +421 902 379 209

2. Názov predmetu zákazky:

„Didaktické prostriedky“

3. Druh zákazky:

Tovary

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

REVOL TT Consulting s.r.o., Coburgova 84, 917 01 Trnava

5. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup Didaktických pomôcok pre projekt s názvom: „Ďalšie vzdelávanie – zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií v strojárstve“, kód ITMS: 26120130063.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Spoločný slovník obstarávania – CPV:

Hlavný slovník: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8, 48000000-8

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

7 924,64 EUR bez DPH

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 3

9. Kritérium pre vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH. REVOL TT Consulting s.r.o., Boleráz 610, 919 08 Boleráz, IČO: 44 808 321

10. Podmienky účasti:

10.1. Podmienkou účasti je oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. Uchádzač túto skutočnosť preukáže verejnému obstarávateľovi predložením fotokópie dokladu o oprávnení dodávať predmetný tovar.

10.2. Podmienkou účasti je preukázanie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti predložením dokladov, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.

10.2.1. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

10.2.2. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.

10.2.3. Na preukázanie splnenia vyššie uvedenej podmienky účasti uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Zoznam dodávok tovaru ako aj potvrdenia o kvalite dodania musia obsahovať minimálne nasledovné údaje:
- obchodné meno, adresa sídla alebo miesto podnikania odberateľa,
- predmet dodávky (stručný opis, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa),
- celkovú zmluvnú cenu bez DPH a skutočne uhradenú cenu bez DPH za dodávku s odôvodnením rozdielu cien,
- lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná),
- potvrdenie o kvalite dodania tovaru,
- meno, priezvisko, tituly aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie.

11. Obsah ponuky:

11.1 Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,

11.2 Zoznam najmenej jednej (1) dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru špecifikovaný v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk v sledovanom období rokov 2011, 2012 a 2013 v celkovom objeme minimálne 7 000,00 EUR bez DPH.

11.3 Návrh zmluvy, ktorý je prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk spoločne s jej prílohami – vyplnený, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača a opečiatkovaný.

12. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:

12.1 Uchádzač doručí ponuku najneskôr do 21.07.2014 do 10:00 hod.

12.2 Uchádzač doručí ponuku v písomnej podobe, a to poštou, e-mailom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 Výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač doručí ponuku, ktorá bude podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača a opečiatkovaná spolu s ďalšími dokladmi, ktoré majú byť obsahom ponuky.

12.3 Ponuka doručená poštou alebo osobne musí byť doručená v nepriehľadnej obálke. Obálku je potrebné označiť nasledovne: obchodné meno a sídlo kontaktnej osoby,

REVOL TT Consulting s.r.o., Boleráz 610, 919 08 Boleráz, IČO: 44 808 321

obchodné meno a sídlo uchádzača, označenie: „NEOTVÁRAŤ - VO“ a názov zákazky: „Didaktické prostriedky“.

13 Termín vyhodnotenia predložených ponúk:

13.1 Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční dňa 21.07.2014 o 11:00 hod. Vyhodnotenie predložených ponúk je neverejné.

13.2 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude zaslaná úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk.

14 Doplňujúce informácie:

14.1. Doručená cenová ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo Výzve na predkladanie ponúk. Návrh zmluvy (vyplnený, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača a opečiatkovaný) musí obsahovať náležitosti obsiahnuté v návrhu zmluvy, ktorý je prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.

14.2. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bolerázi, dňa 30.06.2014
Roman Vavro
konateľ spoločnosti
Novinky