Profil verejného obstarávateľa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

Názov verejného obstarávateľa:        REVOL TT Consulting s.r.o.

Sídlo verejného obstarávateľa: 919 08 Boleráz 610

Predmet zákazky: Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.

Druh postupu:podlimitná zákazka

Označenie vo Vestníku: Vestník verejného obstarávania č. 197/2013 zo dňa 09.10.2013, značka    výzvy: 16475 - WYT

Zoznam uchádzačov, ktorých ponuky označené ako„ Kritériá“ boli otvárané a vyhodnocované:

Uchádzač č. 1 MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Nitrianska 13, 940 04 Nové Zámky

Uchádzač č. 2 Hydrex, s.r.o., Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňov

V zmysle § 44 zákona o verejnom obstarávaní Vám oznamujeme, že komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnocovala v súlade s § 42 a § 43 zákona o verejnom obstarávaní ponuky uchádzačov a na základe výsledkov e- aukcie sa stal úspešným uchádzačom:

1.    MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Nitrianska 13, 940 04 Nové Zámky s cenou 203 200,00 € bez DPH.

Jeho ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

Poradie uchádzačov bolo nasledovné:

1. MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Nitrianska 13, 940 04 Nové Zámky - 203 200,00 eur bez dph

2. Hydrex, s.r.o., Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová – 244 720,00 eur bez dph

Na základe vyššie uvedených skutočností boli uvedeným uchádzačom zaslané Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

V Boleráze, dňa 06.12.2013

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
REVOL TT Consulting s. r. o.

IČO: 44808321
Boleráz 610 , 919 08 Boleráz
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): REVOL TT Consulting s. r. o., 610 Boleráz, 91908
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Email: matiaskova@octigon.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.revoltt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.revoltt.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 16475-WYT, číslo VVO 197/2013 z 09.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 19.11.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 11.11.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk) 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
REVOL TT Consulting s. r. o.

IČO: 44808321
Boleráz 610 , 919 08 Boleráz
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): REVOL TT Consulting s. r. o., 610 Boleráz, 91908
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Email: matiaskova@octigon.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.revoltt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.revoltt.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 16475-WYT, číslo VVO 197/2013 z 09.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 23.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk) 

16475 - WYT

Vestník č. 197/2013 - 09.10.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ REVOL TT Consulting s. r. o.

IČO: 44808321
Boleráz 610 , 919 08 Boleráz
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.revoltt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.revoltt.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk

Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste

Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
Octigon, a.s.

IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk

Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk
Ponuky budú doručené na: inom mieste

Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Octigon, a.s.

IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk

Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 7 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

1/4

II. OPIS
II.1. Názov zákazky

Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.

 1. II.1.2.  Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

  Tovary
  Hlavné miesto dodania tovarov: Coburgova 84, Trnava NUTS kód:
  SK021

 2. II.1.3.  Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

  Predmetom zákazky je dodanie inovatívneho CNC sústružníckeho obrábacieho centra. Súčasťou predmetu zákazky bude aj uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy a inovácia výrobného postupu.

  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

 3. II.1.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV)

  Hlavný predmet
  Hlavný slovník: 42621100-6
  Doplňujúce predmety
  Hlavný slovník: 42674000-1, 51500000-7, 80511000-9

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

 1. II.2.1.  Celkové množstvo alebo rozsah

  V rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

 2. II.2.2.  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

  Hodnota: 203 400,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 26 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6 zákona):
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom o verejnom obstarávaní a vyplývajú z § 26 v spojení s § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a)podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona.

V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia spoločne za celú skupinu dodávateľov.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ohľadne ekonomického a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.
Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre

III.1.2.

2/4

III.1.3.

preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu III.1.2 a):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate, podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012) v min. výške 200 000,00 EUR za posledné tri hospodárske roky spolu. Do úvahy sa pri výkaze ziskov a strát berie súčet riadkov 01 a 05, pri výkaze o príjmoch a výdavkoch sa berie do úvahy súčet riadkov 01 a 02.
Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) za uvedené hospodárske roky potvrdený príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom štátu sídla uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate podľa bodu III.1.2 a) z dôvodu, aby vedel určiť stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obratu z dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač bude schopný znášať náklady spojené so zabezpečovaním potrebných činností v lehote splatnosti faktúr. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky

Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a)podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.

Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu III.1.3 a):
Uchádzač predloží zoznam o dodávkach tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky uvedený v časti II.1.3 tejto výzvy (stručný opis predmetu zákazky) za predchádzajúce 3 roky (2010-2012). Zoznam o dodávkach musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 zákona, písm. a), b), c) d) a g) zákona v nadväznosti na § 155m ods. 11 zákona.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené referencie na daný predmet zákazky rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom celkovom objeme 200 000 EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu III.1.3 a) z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s dodaním rovnakých alebo podobných tovarov, ako je predmet zákazky. Zároveň tým zamedzí riziko prameniace z nedostatočných skúseností s dodávkou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 1. IV.1.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk

  Voľba: Najnižšia cena

 2. IV.1.2.  Použije sa elektronická aukcia

  Áno

IV.2. Administratívne informácie

3/4

 1. IV.2.2.  Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 30.10.2013 09:59
  Úhrada za súťažné podklady
  Uvedte: Nie

 2. IV.2.3.  Lehota na predkladanie ponúk

  Dátum a čas: 30.10.2013 10:00

 3. IV.2.4.  Podmienky otvárania ponúk

  Dátum a čas: 30.10.2013 11:00
  Miesto : Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Otváranie časti ponúk s označením "Kritériá" sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona. Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a časti ponúk označených ako "Kritériá" sa uskutoční na kontaktnej adrese Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava podľa bodu I.1. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní častí ponúk s označením "Kritéria" sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 1. VI.1.  Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

  Áno
  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery.

 2. VI.2.  Ďalšie doplňujúce informácie

  Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  Splnenie podmienky účasti podľa bodov III.1.1, III.1.2 a III.1.3 výzvy môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ môže podľa § 33 ods. 5 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

  Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom alebo v českom jazyku doručenej poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9.00 do 15.00 h. na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I.1). Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti (osobne, resp. poštou) v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tejto výzvy. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady, ale odporúča uchádzačom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

  Lehota uvedená v bode IV.2.4 tejto výzvy sa vzťahuje na otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné".
  Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie.
  Pre účely zadávania tejto podlimitnej zákazky sa pod pojmom verejný obstarávateľ myslí osoba podľa § 7 ods. 2 zákona.

 3. VI.3.  Dátum odoslania tejto výzvy

  07.10.2013

4/4 

REVOL TT Consulting s.r.o., 919 08 Boleráz 610

Podlimitná zákazka

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.

Súťažné podklady vyhotovil a ich súlad so zákonom  potvrdzuje:                                                                    

                                                                                    ....................................................................................

                                                                        Mgr. Barbora Matiašková

                                                                                   

Za  verejného obstarávateľa,REVOL TT Consulting s.r.o., súťažné podklady schválil:   

                       

....................................................................................

Roman Vavro, konateľ

v Boleráze, október2013


OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1.        Identifikácia verejného obstarávateľa                         

2.        Predmet zákazky                                                   

3.        Rozdelenie predmetu zákazky

4.        Variantné riešenie                                                              

5.        Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia 

6.        Zdroj finančných prostriedkov                                      

7.        Zmluva          

8.        Lehota viazanosti ponuky          

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9.      Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi                 

10.     Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

11.     Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky           

Časť III.

Príprava ponuky

12.     Vyhotovenie ponuky                   

13.     Jazyk ponuky                

14.     Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia    

15.     Zábezpeka ponuky      

Časť IV.

Obsah ponuky

16.     Obsah ponuky
17.     Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
           Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
18.     Ponuka
           Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Ostatné“
                           Ponuka - obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“    

Časť V.

Predkladanie ponuky

19.   Náklady na ponuku      

20.     Uchádzač oprávnený predložiť ponuku        

21.     Predloženie ponuky                     

22.     Označenie obálky ponuky          

23.     Miesto a lehota na predkladanie ponuky      

24.     Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky                       

Časť VI.

Otváranie a úplné úvodné vyhodnocovanie ponúk

25.     Otváranie ponúk

           Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti                

26.   Posúdenie splnenia podmienok účasti                                           

27.     Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti

28.     Vylúčenie uchádzača

Vyhodnocovanie ponúk/úvodné úplné vyhodnotenie ponúk

29.   Posúdenie a hodnotenie ponúk

30.   Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky a osobná konzultácia

31.      Vylúčenie ponuky/uchádzača

32.      Vyhodnocovanie ponúk

33.      Elektronická aukcia   

Časť VII.

Prijatie ponuky

34.        Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk

35.        Uzavretie zmluvy      

PRÍLOHY

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Príloha č. 2: Návrh zmluvy

Príloha č. 3:Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5: Elektronická aukcia


Časť I.

Všeobecné informácie

1       identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:     REVOL TT Consulting s.r.o.

Adresa organizácie:     919 08 Boleráz 610

IČO:                        44808321

Krajina:                    Slovenská republika           

Internetová adresa organizácie (URL):http://www.revoltt.sk

Kontaktné miesto:      Octigon, a.s., Prievozská 4D, ApolloBusiness Center II, blok E, 821 09  Bratislava

Kontaktná osoba:       Mgr. Barbora Matiašková

Telefón:                   +421 244645384

Fax:                        +421 244645386

E-mail:                    matiaskova@octigon.sk

Pre účely zadávania tejto podlimitnej zákazky sa pod pojmom „verejný obstarávateľ“ myslí osoba podľa § 7 ods. 2 zákona.

2       predmet zákazky

2.1   Názov predmetu zákazky:Zavádzanie inovácie do výrobného procesu spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o.

2.2   Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:                         

42621100-6- CNC sústruhy

Doplňujúce predmety:     

42674000-1- Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov

51500000-7- Inštalácia strojov a zariadení

80511000-9- Školenie pracovníkov

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

3       rozdelenie predmetu zákazky

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4           variantné riešenie

4.1       Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2       Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5           miesto  dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia

5.1        Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Coburgova 84, Trnava

5.2        Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:12mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy.

6           zdroj finančných prostriedkov

6.1       Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery, štátneho rozpočtu a z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní.

6.2   Predpokladaná hodnota zákazky je203 400,00 EUR bez DPH.

7           zmluva

7.1       Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Kúpna zmluva.

7.2       Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky, tvorí  prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov – Návrh zmluvy.

7.3       Povinnosťou úspešného uchádzača je priložiť k  zmluve podrobný rozpočet, ktorý bude stanovený na základe výsledku elektronickej aukcie a strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a súvisiacimi službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

8           lehota viazanosti ponuky.

8.1       Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.

8.2       Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.02.2014.

8.3        V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany záujemcov/uchádzačov alebo z iných vážnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

8.4        Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9           komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

9.1       Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie a  doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a inákomunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a je rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, alebo telefonicky, ako aj kombinovane.

9.2       Pri čo najrýchlejšom vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, telefonicky a pod.) pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, záujemca/uchádzač doručí takúto žiadosť aj  poštou v písomnej forme a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania tejto žiadosti.  

9.3       Pri zistení rozdielov medzi obsahom žiadosti a/alebo dokumentu odoslanej/odoslaného záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej/jeho obsah a nie je zaručená jej/jeho pravosť a žiadosti a/alebo dokumentu vyhotovenej/vyhotoveného záujemcom/uchádzačom v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma doručená osobne alebo poštovou zásielkou.

10         vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

10.1     Vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch poskytne verejný obstarávateľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie  všetkým zainteresovaným záujemcom.

10.2     Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

10.3     Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch (§ 34 ods. 14 zákona), ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

11         obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

11. 1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuskutoční.

Časť III.

Príprava ponuky

12         vyhotovenie ponuky

12.1      Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

12.2      Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

12.3      Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty a pod.) boli parafované osobou/ami podpisujúcimi ponuku. Odporúča sa, aby záujemca všetky strany príslušn