História priemyslu na Slovensku

Slovensko je známe svojim silným postavením a tradíciou v oblasti strojárstva, ktoré je ťahúňom celého priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku. Výroba dopravných prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím, za ktorým nasleduje výroba elektrických a optických zariadení.

Spomedzi „dobiehajúcich“ krajín má Slovensko najvyšší podiel zamestnancov v medium high-tech a high-tech výrobe, najmä vďaka relatívne malému trhu, na ktorom podniky pôsobia a vysokou koncentráciou automobilového priemyslu.

Silné stránky slovenského priemyslu:

Dlhodobá tradícia strojárskej výroby
Priorita zameraná na kvalitu
Skúsenosti získané niekoľkoročným pôsobením podnikov automobilovej výroby
Dlhodobé budovanie dodávateľských sietí
Rozvoj aktivít vo vývoji a dizajne
Výhodná poloha z hľadiska logistiky, blízkosť západoeurópskych trhov
Spolupráca verejného a súkromného sektora
Cena práce, nízke daňové zaťaženie