Certifikáty

ISO 9001

Neustále zvyšovanie kvality a orientácia na zákazníka je hlavným cieľom politiky kvality spoločnosti.V rámci toho ciela sme v roku 2014 úspešne absolvovali certifikačný audit podľa normy ISO 9001:2008. ​Certifikát ISO 9001 potvrdzuje, že váš systém manažérstva kvality bol certifikovaný podľa medzinárodnej normy, ktorá zahŕňa najlepšiu prax mnohých firiem a zároveň potvrdzuje zhodu s touto normou. Certifikát vydaný certifikačným orgánom, ako treťou stranou, informuje vašich zákazníkov o zavedení a efektívnom riadení všetkých vašich firemných procesov.

Medzinárodne uznávaná norma ISO 9001 je normou všeobecnou. Nejde o normu zameranú iba na výrobok, ale o normu platnú pre akékoľvek odvetvie výroby alebo služieb. Bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a jej cieľom je stanoviť medzinárodné požiadavky na systémy riadenia kvality.
Norma ISO 9001 prešla revíziou v novembri 2008. Norma ISO 9001:2008 obsahuje oproti pôvodnej verzii z roku 2001 iba drobné zmeny.

ISO 9001 je obzvlášť silná v hľadaní a obmedzovaní chybovosti, a to tak v ich prevencii, ako aj v identifikácii a vysledovateľnosti už vzniknutých chýb. Toto zníženie výskytu chýb prináša výhody z hľadiska úspory nákladov. 

Základné prvky normy 
Norma sa vzťahuje na procesy v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu. Zdôrazňuje trvalé zlepšovanie a spokojnosť zákazníka. 
Hlavné články tejto normy sú:

  • Systém riadenia kvality
  • Zodpovednosť vedenia
  • Riadenie zdrojov
  • Realizácia výrobku 
  • Meranie, analýza a zlepšovanie

Certifikáciu by sme radi dokončili v priebehu najbližších týždňov.

ISO 14001

Spoločnosť pracuje v súčasnosti na zosúladení svojich postupov so systémom manažérstva životného prostredia. Certifikát ISO 14001 preukazuje, že váš systém manažérstva bol hodnotený proti najlepším postupom a potvrdil zhodu s normou. Certifikát vydaný treťou stranou - certifikačným orgánom dáva vašim zákazníkom na vedomie, že ste aktívne minimalizovali dopady procesov, produktov a služieb na životné prostredie.

Norma ISO 14001 bola prvýkrát vydaná v roku 1996 a revidovaná v roku 2004, a je svetovo najuznávanejšou a najpoužívanejšou normou aplikovanou pre systémy manažérstva životného prostredia. Je všeobecná a použiteľná pre všetky typy organizácii, veľké či malé, a to v rámci všetkých odvetví podnikania. ISO 14001 je založená na dvoch koncepciách – koncepcia neustáleho zlepšovania a zhody so zákonnými požiadavkami.

Tento štandard vyžaduje, aby organizácia identifikovala všetky environmentálne dopady svojho podnikania vrátane súvisiacich aspektov. Okrem toho definuje ciele v oblasti životného prostredia a zavádza opatrenia pre zlepšenie výkonnosti formou zlepšovania procesov v oblastiach s významnou prioritou. ISO 14001 zavádza vo vašej organizácii najlepšiu prax pre aktívne riadenie vplyvu na životné prostredie

Základné prvky normy 
Norma obsahuje základné prvky účinného a efektívneho systému riadenia životného prostredia. Môže byť použitá ako v oblasti služieb, tak vo výrobných odvetviach. Hlavnými prvkami tejto normy sú:

  • environmentálna politika 
  • plánovanie 
  • implementácia a prevádzkovanie 
  • kontrola a nápravne opatrenia
  • preskúmanie manažmentom

Fotogaléria