OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
REVOL TT Consulting s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44808321
Boleráz 610 , 919 08 Boleráz
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): REVOL TT Consulting s. r. o., 610 Boleráz, 91908
Kontaktná osoba: Roman Vavro
Mobil: +421 902379209
Telefón: +421 902379209
Fax: +421 902379209
Email: riaditel@revoltt.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.revoltt.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: § 7 ods. 1

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Strojárenská výroba a vývoj komponentov pre všetky odvetvia priemyslu

I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Zavedenie inovatívnej technológie – vertikálne obrábacie centrum a 3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: REVOL TT Consulting, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava
Kód NUTS:SK021
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodanie a zavedenie inovatívnej technológie vertikálne obrábacie centrum a 3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42600000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42630000-1
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 2
jednu alebo viac častí
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Zavedenie inovatívnej technológie vertikálne obrábacie centrum a 3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 327 989,6600 EUR
II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 6

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Vertikálne obrábacie centrum
1) STRUČNÝ OPIS
Vertikálne obrábacie centrum
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42630000-1
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa súťažných podkladov
Hodnota: 173 346,6600 EUR

Časť: 2
NÁZOV
3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou
1) STRUČNÝ OPIS
3D CNC merací prístroj s motorickou hlavou
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42630000-1
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa súťažných podkladov
Hodnota: 154 643,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, č. Zmluvy KaHR-111DM-1301/100/334

III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1. Osobné postavenie uchádzač preukáže:
- Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods.2 že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že:
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku- potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia -potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - čestným vyhlásením,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia čestným vyhlásením,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia čestným vyhlásením.
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2. Finančné a ekonomické postavenie:
- Uchádzač musí preukázať splnenie ekonomické a finančné postavenie podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti.
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže obrat za posledné tri hospodárske roky, pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v nasledovne minimálnej výške: 750.000,- EUR, ak sa uchádzač prihlásil na celý predmet zákazky. V prípade, ak sa uchádzač prihlási na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky uvedenú v bode 2.I týchto súťažných podkladov preukáže obrat za posledné tri hospodárske roky, pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v nasledovne minimálnej výške: 400.000,- EUR Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate z dodania predmetov zákazky rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky (dodanie tovaru) za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3. Technická a odborná spôsobilosť:
- Uchádzač musí preukázať splnenie technické alebo odborné spôsobilosti podľa § 28 ods 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže technickú spôsobilosť pre dodanie tovaru zoznamom dodaného tovaru za predchádzajúce tri rokov doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Ak bude v zozname dodaných tovarov alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako eur, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, bude použitý prepočet, ktorý bol uverejnený ako posledný ku dňu odoslania tejto výzvy.
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním prác rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s dodaním tovaru v rozsahu, ktorý sa približuje predpokladanej hodnote zákazky, o ktorú sa predložením ponuky uchádza, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákazky minimálne v tomto objeme má vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podľa súťažných podkladov
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 16.09.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.09.2014 10:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné: Slovenčina, čestina
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 31.12.2014
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2014 11:00
Miesto: TENDER & Development, Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a
energetická agentúra, č. Zmluvy KaHR-111DM-1301/100/334
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.08.2014

Oznamenie-o-verejnom-obstaravani_REVOL-TT.pdf
Sutazne-podklady-revol-tt.pdf
Novinky