Green Industry

Cieľom našej spoločnosti je vyrábať s najvyššou kvalitou a najnižším dopadom na životné prostredie. Ekologický prístup sa snažíme uplatňovať vo všetkých  fázach výroby.

Green office:

znižovanie spotreby papiera a využívanie recyklovaného kancelárskeho papiera. Postupné zavádzanie elektronických faktúr.

Recyklácia:

recyklácia odpadového materialu vznikajúceho pri výrobe, recyklácia papiera a plastového odpadu.

Použité oleje:

zodpovedné skladovanie a likvidácia použitých olejov, lubrigačných a chladiacich kvapalín.

Fotovoltarická elektráreň:

v rámci znižovania energetickej náročnosti a získavania energie z obnoviteľných zdrojov pripravujeme sprevádzkovanie fotovoltarickej elektrárne na streche budovy.  

ISO 14001

To, že naša výroba je šetrná k životnému prostrediu, sa chystáme v blízkej dobe deklarovať certifikátom ISO 14001.